Pojdite na vsebino

Objavljen je razpis za oddajo občinskih gostinskih lokalov

Občina Ankaran je objavila razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran. Gre za oddajo štirih nepremičnin za opravljanje gostinske dejavnosti: lokal Sv. Katarina, lokal Valdoltra, lokal Študent in lokal Debeli rtič.

Nepremičnine se oddajajo v najem posamično. Podrobnosti in lastnosti nepremičnin, ki se oddajajo v najem, so razvidne iz priloženega dokumenta »Popis gostinskih lokalov 2024 - predmet oddaje«.

Lokal ValdoltraGostinski lokal v Valdoltri (Foto: Jakob Bužan)

Nepremičnine se oddajajo v najem za določen čas od 1. 5. 2024 do 30. 9. 2024, z možnostjo podaljšanja do najkasneje konca leta 2024, pod pogoji, kot sledijo iz Predloga pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem, ki je priloga in sestavni del tega razpisa.

Lokal Sv. KatarinaGostinski lokal na Sv. Katarini (Foto: Jakob Bužan)

Varščino za resnost ponudbe je potrebno vplačati najpozneje do vključno 11. 4. 2024. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti najkasneje v 8 dneh po opravljenem odpiranju ponudb oziroma od dne preklica odpiranja ponudb. Uspelemu ponudniku bo varščina za resnost ponudbe upoštevana kot varščina, ki jo je najemnik dolžan poravnati ob začetku najema.

Lokal Debeli rtičGostinski lokal na Debelem rtiču (Foto: Jakob Bužan)

Javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2024 ob 9. uri v prostorih Občine Ankaran na naslovu Regentova ulica 2, Ankaran.

Lokal ŠtudentGostinski lokal na Študentu (Foto: Jakob Bužan)

Celotna dokumentacija: