Vloge in obrazci

Izpolnjene in podpisane vloge ter obrazce lahko: 

  • pošljete na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, 
  • skenirane in podpisane z varnim elektronskim podpisom posredujete na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si ali 
  • osebno prinesete v sprejemno pisarno v času uradnih ur.


Oddelek za družbene dejavnosti

Vloga za subvencioniranje varstva otrok

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka !!! Novi Zakon o prijavi prebivališča (iz leta 2017) določa, da je stalno prebivališče novorojenčka, rojenega v RS, enako stalnemu prebivališču matere oziroma stalnemu prebivališču očeta, če mati v RS nima stalnega prebivališča. Prijava se izvede avtomatsko.

Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve


Oddelek za okolje in prostor

Prošnja za uporabo javne površine

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Vloga za pridobitev izjave, da občina ne uveljavlja predkupne pravice

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom


Oddelek za gospodarske dejavnosti

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za oprostitev turistične takse

Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cestOstalo

Vloga za elektronsko obveščanje o zadevah

Vloga za objavo osmrtnice

Uveljavljanje pravic v preostalih upravnih postopkih je mogoče na podlagi vloge, ki ni v obliki predpripravljenega obrazca, temveč jo stranka pripravi sama.