Participativnost

Občina Ankaran spodbuja aktivno vključevanje svojih občanov v delovanje in razvoj občine.

Poleg participativno pripravljenega proračuna, ki ga sooblikujejo prek podajanja pobud, imajo občani po statutu občine zagotovljene še druge oblike vplivanja na odločitve občine.

Zbor občanov

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za posamezni zaselek. Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj petih odstotkov volivcev v občini, zbor občanov za posamezni zaselek pa na zahtevo najmanj petih odstotkov volivcev v tem zaselku.

Zbor občanov lahko skliče župan tudi na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi dolžni obravnavati ter upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 

Ljudska iniciativa

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Referendum

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.