Mladi in družine

Da na mladih svet stoji, se v občini Ankaran dobro zavedamo, zato mladim in družinam posvečamo veliko pozornosti – od podpore pri osnovnošolskem izobraževanju in družbenih aktivnostih do nagrade ob rojstvu otroka.

Javni stanovanjski sklad

Fond javnih stanovanj v občini upravlja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK). Na območju Občine Ankaran ima sklad 45 stanovanj, večinoma v središču kraja. 

Stanovanja v lasti JSS MOK je mogoče pridobiti v najem na podlagi javnega razpisa. Več informacij na http://www.jss-mok.si

Nagrada ob rojstvu otroka

Starš otroka, ki ima na dan rojstva prijavljeno stalno bivališče v občini Ankaran, je upravičen do denarne pomoči v višini 500 evrov bruto. 

Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo, ki jo dobi v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Ankaran in jo izpolnjeno pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni najpozneje tri mesece od otrokovega rojstva.

Obrazci: