Pojdite na vsebino

Občina Ankaran sprejela proračun za leto 2023

ankaranizzrakafoto-jaka-ivančič
Središče Ankarana iz zraka. Foto: Jaka Ivančič

Na včerajšnji 4. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so občinski svetniki sprejeli proračun Občine Ankaran za leto 2023. Proračun zajema predloge širše lokalne skupnosti, obenem pa je razvojno naravnan.

V tekočem letu se bodo zaprla večja gradbišča po Ankaranu, do konca leta pa bo dokončano tudi pokopališče, nadaljuje se prostorsko načrtovanje stanovanjskih sosesk in območja za vzpostavitev 4. obmorskega središča v Sloveniji.

 

Prihodki Občine Ankaran za leto 2023 v proračunu so predvideni v višini 21.793,804,11 EUR. Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki v višini 9.272.341,82 EUR. Ti predstavljajo 42,55 % celotnih načrtovanih prihodkov, sledijo davčni prihodki v višini 5.883.316,31 EUR, kar predstavlja 26,99 % vseh načrtovanih prihodkov. 5.652.208,72 EUR oz. 25,93 % prihodkov pa predstavljajo nedavčni prihodki. Na podlagi Letnega načrta o ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023 so namreč v proračunu predvideni prihodki od menjave in prodaje zemljišč v višini 9.272.341,82 EUR. Največji delež le-teh predstavljajo prihodki od menjave zemljišč z državo, s čimer bo Občina tako pridobljena zemljišča in priobalni prostor po občinskem prostorskem načrtu (OPN) namenila za potrebe družbenih dejavnosti in oblikovanja 4. obmorskega središča v Sloveniji.

 V proračunu Občine Ankaran za leto 2023 so predvideni odhodki v višini 24.612.262,07 EUR. Odhodki se pokrivajo iz prihodkov tekočega leta in neporabljenih sredstev na računih v višini 2.818.457,96 EUR, saj Občina Ankaran v minulem letu ni v celoti porabila vseh prihodkov, zato lahko v letu 2023 načrtuje večjo porabo oziroma predvideva višje odhodke od prihodkov v letu 2023. Občina Ankaran se v letu 2023 ne namerava zadolževati.

 Občina Ankaran v letu 2023 nadaljuje z začetimi investicijami; v proračunu so zagotovljena sredstva za izgradnjo pokopališča, ki se bo zaključila letos, projekt izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja - Čisto za Koper in Ankaran, sanacijo opornega zidu nasproti Spominskega parka, ki je skupen projekt z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, rekonstrukcijo Vinogradniške poti, komunalno opremljanje Dolge njive, parkirišče na Bevkovi. Predvidena je sanacija zgradbe Vrtca Ankaran. Izdelala se bo projektna dokumentacija za vzpostavitev novih prostorov za zdravstvene ambulante v središču kraja, urejanje otroškega igrišča v Hrastovem gaju, sanacijo in širjenje OŠV Ankaran, kar zajema tudi pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo nove šolske telovadnice – športne dvorane, urejanje prostorov v pritličju na Jadranski cesti 66 za potrebe italijanske narodne skupnosti, ureditev parkirišča nove trgovine pri Sončnem parku, sanacijo Oljčne poti in izgradnjo meteorne kanalizacije na tem območju. Na območju ŠRP Sv. Katarina so predvidene ureditve na podlagi lokacijske preveritve  (4. igrišče za odbojko na mivki,  pomožno igrišče z umetno travo za nogomet, krajevno športno pristanišče, parkirišče itd.). Na področju urejanja prostora so v proračunu predvidena sredstva za pripravo osnutka Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu Ankaran hrib in za druge prostorske akte, načrtovanje strokovnih podlag za občinski podrobni prostorski načrt Ankaran center, za kar je predhodno predvideno urbanistično in arhitekturno-krajinsko oblikovanje območja, kamor se umeščajo primarno zdravstveno varstvo, oskrba starejših občanov, kulturne in družbene dejavnosti.

Da bi se v proračunu predvidela finančna sredstva tudi za področja, ki jih podpira širša lokalna skupnost, je bil obstoječi predlog proračuna dopolnjen tudi z nekaterimi vsebinami, ki jih je predlagala opozicija in so prepoznane kot konstruktivne ter izvedljive v krajšem časovnem obdobju, in bodo vplivale na boljše življenje občanov. Spremembe se nanašajo na področje družbenih dejavnosti, in sicer se je povečal delež sredstev za športna društva in programe, obenem pa so se zagotovila sredstva za brezplačni prevoz vseh osnovnošolcev in dijakov v Koper. Denar je namenjen tudi za pripravo podlag za upravljanje zemljišč in pripravi razpisa o oddajanju zemljišč za vrtičke.

Občina Ankaran vsa leta izvaja postopke neposredne demokracije, skupnostnega načrtovanja in sodelovanja pri odločitvah ter spodbuja različne načine participativnosti občanov. Skladno s stalno prakso zadnjih nekaj let je pretežni del proračuna zasnovan na podlagi predlogov, ki jih posredujejo občani, društva, civilnodružbena gibanja oz. zainteresirana javnost. V proračunu za leto 2023 je dodatno umeščena postavka participativni proračun za pripravo podlag, s katero želi občina Ankaran nadgraditi participativno oblikovani proračun na način  razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o izvedbi posameznih manjših projektov z glasovanjem sodelujejo občanke in občani neposredno sami.

 IZJAVA ŽUPANA GREGORJA STRMČNIKA: »Tudi proračun Občine Ankaran 2023 je ambiciozno razvojno naravnan in vsebuje pobude in predloge širše lokalne skupnosti, ki so bile prepoznane kot konstruktivne in izvedljive v danem časovnem obdobju ter pomenijo za občanke in občane višjo kakovost življenja. Sicer pa v Občini Ankaran razvojno načrtujemo sistematično in dolgoročno - z obzirom na vse vidike življenja vseh prebivalcev, o čemer priča tudi nedavno prejeta nagrada Zlati kamen 2023, za razvojno najbolj prodorno občino v Republiki Sloveniji. Tudi v prihodnje bomo delali tako.«