Odziv Občine Ankaran na revizijsko poročilo Računskega sodišča za leto 2018

Občina Ankaran je prejela revizijsko poročilo Računskega sodišča RS za leto 2018. Mnenje revizijskega poročila Občina spoštuje in ga sprejema z zadovoljstvom ter dobronamerno. Računsko sodišče ni ugotovilo pomanjkljivosti pri pomembnejših projektih.

Računsko sodišče RS je opravilo revizijo poslovanja Občine Ankaran v letu 2018. Postopek revizije in sodelovanje Občine Ankaran ter Računskega sodišča sta potekala korektno in konstruktivno. Upoštevajoč dejstvo, da je Računsko sodišče za leto 2018 izreklo negativno mnenje kar enajstim od trinajstih revidiranih občin za leto 2018, Občina sprejema revizijsko poročilo z zadovoljstvom in dobronamerno. Od leta 2018 je Občina Ankaran že izvedla številne izboljšave poslovanja ter sprejela ustrezne ukrepe in predpise, navedene v revizijskem poročilu, druge še izvaja. 

Ankaran (foto: Jaka Ivančič)Občina Ankaran spoštuje mnenje Računskega sodišča. Pri tem izpostavlja, da zaradi togosti zakonodaje, ki ne dopušča drugačne obravnave za že delujoče občine in občine, ki so šele začele delovati, Računsko sodišče pri revidiranju ni moglo upoštevati ključnih okoliščin delovanja Občine Ankaran v letu 2018 in njenega statusa. Tako je v reviziji pravilnost poslovanja občine presojana na način in po merilih, kot veljajo za občine, ki delujejo že dvajset in več let. V primeru Občine Ankaran se revizija nanaša na leto 2018, ko je občina delovala komajda tri leta in je šele vzpostavljala ključne občinske službe, vodila zaposlitvene postopke za zaposlitev uradnikov in drugih javnih uslužbencev (na javne natečaje se je prijavilo preko 800 kandidatov), ob tem pa je morala z MOK usklajevati delovanje skupnih subjektov (javnih zavodov, javnih podjetij, javnih služb...), se pogajati in dogovarjati glede delitve skupnega premoženja, vstopati v sodne in druge spore, ki jih je na njenem območju začela bodisi še MOK bodisi jih je zoper občino sprožila Republika Slovenija (lastninski spori), začeti postopke za sprejem občinskega prostorskega načrta (skladno z zakonodajo s področja urejanja prostora, ki je občinam določila rok za sprejem le-teh) ter ob vsem navedenem opravljati vse z zakonom predpisane naloge občine za zadovoljevanje skupnih potreb občanov. 

Zaliv Sv. Jerneja (Foto: Jaka Ivančič)Upoštevajoč vse navedene okoliščine je bilo objektivno nemogoče v komajda treh letih delovanja zagotoviti vse, kar zakonodaja nalaga občinam. Kljub temu je bilo v prvih letih delovanja občine, vključno z revidiranim letom, zagotovljeno delovanje najpomembnejših in ključnih javnih služb, organov, predpisov in javnih programov. Ker so zaposlitveni postopki za zaposlitev uslužbencev občine še potekali, je občina navedene dejavnosti izvajala pretežno z zunanjimi izvajalci. Pomanjkljivosti, ki jih navaja revizijsko poročilo, se tako nanašajo na postopke, ki jih je občina v letu 2018 šele vzpostavljala in jih objektivno ni mogla vzpostaviti prej (razna poročila, strategije, cilji...). Poleg tega revizija kot nepravilnost v delovanju Občini Ankaran navaja tudi zadolžitev (leasing) za izgradnjo vrtca v Ankaranu, ki pa jo je Občina Ankaran nasledila po tem, ko je leta 2010 vrtec prevzela od MOK. Občina z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče RS v reviziji ni ugotovilo pomanjkljivosti pri velikih, pomembnejših projektih, ki jih je občina izvajala v letu 2018 oz. še pred tem (npr. sporazumi o delitvi premoženja, menjalna pogodba...). 

Ob tem župan Gregor Strmčnik poudarja: »Mlade občine v prvih letih poslovanja vedno trčijo v obstoječo zakonodajo, ki ureja poslovanje občin. Sistema se ne da tako hitro vzpostaviti, občina brez zaposlenih pa ne more delovati. Postopek zaposlitve enega javnega uslužbenca traja, v vmesnem času pa občina nima druge možnosti, kot da si pomaga z začasnimi oblikami zaposlitve. Pogoji, v katerih deluje Občina Ankaran, so težki, saj delitvena bilanca z Mestno občino Koper še vedno ni zaključena. A občina absolutno deluje v javnem interesu.«