Podpis tristranskega sporazuma med Občino Ankaran, Ministrstvom RS za infrastrukturo in Luko Koper

Podpis tristranske pogodbe OA, LK in MZI 19. 10. 2021
Podpis tristranske pogodbe OA, LK in MZI 19. 10. 2021 (foto: Dean Grgurica, Studio D'Or)

Minister za infrastrukturo mag. Jernej Vrtovec, župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik in predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel so danes v Ankaranu podpisali tristranski sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu ureditve ankaranskega obrobnega kanala (AOK) in Železniške ceste.

Na območju Občine Ankaran se izvaja veliko pomembnih državnih dejavnosti in nalog. Najpomembnejša in največja državna infrastruktura, poleg Ortopedske bolnišnice Valdoltra, vojašnice Slovenski pomorščaki in letovišč za pripadnike MORS in Slovenske vojske ter MNZ in policije, je mednarodno pristanišče za tovorni promet. Preplet infrastrukture in različnih dejavnosti terja skupno urejanje in reševanje številnih vprašanj, glede katerih se država in občina dogovorjata na način, ki obema omogoča izvajanje svojih zakonskih nalog. Harmonizacija prostorskega načrtovanja iz pristojnosti države in občine, torej državnega prostorskega načrta za pristanišče (DPN) in občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ankaran predstavlja podlago za izvedbo niza ključnih projektov - na eni strani za nadaljnji razvoj in posodobitev pristanišča, na drugi strani pa za potrebno infrastrukturo lokalnega pomena in za dvig kakovosti življenja prebivalcev.


Novembra 2020 je bil med Občino Ankaran in Ministrstvom za infrastrukturo dosežen pomemben korak naprej pri urejanju odprtih zadev med državo in lokalno skupnostjo. Minister mag. Vrtovec in župan Strmčnik sta se zavezala k prizadevanjem za sklenitev dogovorov za skupno izvajanje ukrepov na območju DPN za pristanišče ter za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča na okolje in na kakovost bivanja lokalnega prebivalstva

Danes je bil podpisan prvi operativni dogovor iz tega naslova. Minister mag. Vrtovec se je ob obisku Ankarana srečal s predstavniki občine in družbe Luka Koper, d.d., v nadaljevanju pa so skupaj podpisali tristranski sporazum o sofinanciranju projekta »Ureditev ankaranskega obrobnega kanala – faza 1a«. Sporazum o sofinanciranju omogoča, da se poleg gradnje krožišča na Jadranski cesti, ki je tik pred začetkom, začenja tudi rekonstrukcija Železniške ceste, most čez Železniško cesto, ureditev kolesarskih poti, urejanje državne Jadranske ceste in priključek iz Železniške ceste na Jadransko cesto z novim krožiščem. Ob tem bo izvedena ureditev ankaranskega obrobnega kanala (AOK), predvidena v DPN za pristanišče, kar bo hkrati izboljšalo poplavno varnost območja. Strošek prenove AOK in prenove Železniške ceste v povezavi z zagotavljanjem poplavne varnosti bo financirala Luka Koper, d.d., Občina Ankaran pa bo financirala manjši severni del ceste do novega priključka na Jadransko cesto.


»Občina Ankaran je vložila veliko naporov v dosego dogovorov glede reševanja problematike na tem delu občinske ceste oz. na tem območju Ankarana. Po desetletjih zapletov, ki so se predolgo zdeli nerešljivi, današnji podpis sporazuma prinaša olajšanje in težko pričakovano rešitev za prebivalce Ankarana. Končno se bo uredila Železniška cesta in potrebne kolesarske poti na tem območju, ob tem pa bodo ustrezno obravnavani tudi izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev Občine Ankaran, omilitev posledic delovanja pristanišča na lokalno skupnost, predvsem na bližnjem Rožniku, ter zaščita in zagotovitev prometne varnosti. Našteto predstavlja ključno zavezo, ki smo jo dali občanom,« je strnil župan Gregor Strmčnik.

Foto: Dean Grgurica (Studio d'Or)

Fotogalerija