Pojdite na vsebino

Sprejem proračuna za leto 2024 in podpis dogovora o projektnem sodelovanju pri razvoju Ankarana

Sinočnja 11. redna seja ankaranskega Občinskega sveta je izkazala pomemben korak v smeri krepitve sodelovanja članov Občinskega sveta. Svetniki vseh list so z županom podpisali dogovor o projektni koaliciji za obdobje 2022-2026.

Kljub različnosti svojih nazorskih prepričanj in političnih usmeritev so člani občinskega sveta potrdili sodelovanje pri izvedbi projektov, ki so jih na osnovi dosedanjega dela prepoznali kot ključne za obdobje 2022-2026 in za naslednja proračunska obdobja. Občinski svet je sprejel tudi proračun Občine Ankaran za leto 2024. V prihodnjem letu se bodo zaprla večja gradbišča po Ankaranu, dokončano bo pokopališče, nadaljuje se prostorsko načrtovanje stanovanjskih sosesk in območja za vzpostavitev četrtega obmorskega središča.

Ankaran panorama iz zrakaAnkaran iz zraka (Foto: Jaka Ivančič)

Projektna koalicija v podporo ključnih razvojnih projektov 

Najpomembnejši dosežek sinočnje seje občinskega sveta je bil podpis dogovora o projektnem sodelovanju pri razvoju Občine Ankaran, s katerim so se vse svetniške skupine - Radi imamo Ankaran, Vsi smo Ankaran in Gibanje Svoboda ter predstavnica Italijanske narodne skupnosti zavezale k podpori načrta dela Občine Ankaran v obdobju 2022-2026, opredeljenega v dogovoru. Kljub različnosti svojih političnih izhodišč so podpisniki izkazali skupno voljo in pripravljenost za sodelovanje pri reševanju ključnih projektnih izzivov za lokalno skupnost ter za nadaljevanje pospešenega razvojnega zagona občine. S podpisom dogovora o projektnem sodelovanju so se podpisniki zavezali k aktivnemu sodelovanju, katerega cilj je uspešna in čim prejšnja izpeljava opredeljenih projektov. S tem so potrjeni prioritetni razvojni projekti občine do leta 2026 in dalje, ki so bili opredeljeni na podlagi analiz stanja, prejetih pobud in predlogov prebivalcev Ankarana, društev in skupnosti, civilnodružbenih gibanj, poslovnih in gospodarskih deležnikov ter zainteresirane javnosti. 

Prednostni projekti pri oblikovanju načrta dela in razvojnih programov Občine Ankaran v obdobju 2022-2026 so razdeljeni v tri vsebinske sklope: 

  • (1) Izgradnja in vzpostavitev osnovne občinske in prometne infrastrukture, 
  • (2) Povezava naselja Ankaran z morjem, ureditev obale in priobalnega pasu ter 
  • (3) Športno-rekreacijski park (ŠRP) Sv. Katarina in Nacionalni olimpijski center (NOC) Ankaran. 

Med ključnimi projekti so umestitev centralnih dejavnosti in izgradnja osnovne infrastrukture za potrebe prebivalcev (povečanje poplavne varnosti širšega območja naselja, izgradnja pokopališča, ureditev prostorov za delovanje Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Ankaran, ureditev enote zdravstvenega doma, izgradnja šolske telovadnice, izgradnja stanovanj za mlade, ureditev mladinskega centra itd.) in projekti iz naslova parkirišč (izgradnja dodatnih javnih parkirišč in garažne hiše za potrebe naselja, izgradnja parkirišča »P&R« ob ŠRP Sv. Katarina). Na področju prometnih omrežij so med ključnimi projekti opredeljeni prenova Železniške in Jadranske ceste ter izgradnja kolesarske povezave Koper-Ankaran-državna meja. Ključni so tudi projekti na področju povezave naselja Ankaran z morjem, ureditve obale in priobalnega pasu ter izgradnje pristaniške infrastrukture kot tudi projekti za vzpostavitev neovirane prehodnosti obale (za odsek naselje Ankaran–priobalni pas–pomol Valdoltra in odsek naselje Ankaran–priobalni pas–ŠRP Sv. Katarina, sanacija pomola na Sv. Katarini). Dogovor predvideva ureditev javnih kopališč Sv. Katarina, Ankaranska mestna plaža, Valdoltra in kopališče Krajinski park Debeli rtič. Pomembna pa je tudi podpora projektu Nacionalnega olimpijskega centra (NOC) Ankaran za športe na mivki, ki predvideva športno infrastrukturo za potrebe občine (igrišča za različne vrste zunanjih športov, center vodnih športov za kajak-kanu, igrala in površine za otroško igro itd.), nacionalnega centra za športe na mivki kot tudi za potrebe Republike Slovenije (izvajanje programov zavezništva in celostne skrbi za pripadnike vojske in policije, izvajanje programov HNS in CSP za potrebe Ministrstva za obrambo…). 

Ob podpisu dogovora je župan Gregor Strmčnik izrazil zadovoljstvo: »Sporazum zajema večino projektov, ki so opredeljeni v osnutku dolgoročnega razvojnega načrta Ankaranskega polotoka, zato me veseli, da je politika, kljub različnosti svojih nazorskih opredelitev in ideoloških prepričanj, stopila skupaj in enotno podpira projekte, ki pomenijo nadaljevanje pospešenega razvojnega zagona Občine Ankaran.«


Tudi leto 2024 bo za Občino Ankaran investicijsko intenzivno 

Svetniki so sprejeli proračun Občine Ankaran za leto 2024. Podrobnejša predstavitev proračuna je v pripetem sporočilu za javnost.