Pojdite na vsebino

Vloga za uporabo javne površine

vlogazauporabojavnepovršine
Vse o oddaji vloge za uporabo javne površine. Foto: Pexels.com

Če želimo uporabljati javno površino, moramo po Odloku o občinskih cestah in javnih površinah na lokalno skupnost nasloviti vlogo za uporabo javne površine. Najpogosteje se vlogo odda pri izvajanju prireditev ali shodov oz. gradbenih delih, ki segajo na javno površino.

Vloga se nahaja na spletni strani Občine Ankaran (Vloge in obrazci - Oddelek za gospodarske dejavnosti) oz. na povezavi: https://obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/vloge-in-obrazci

V vlogi je treba navesti vse podatke o organizatorju, podatke o parceli (številka parcele, katastrska občina, površina), razlog za uporabo javne površine, časovno obdobje uporabe, predvideno število udeležencev -  v primeru, da gre za prireditev, način varovanja površine, ali je potrebna delna ali popolna zapora ceste ter kako bo urejen obvoz. 

K vlogi je treba priložiti situacijski načrt z vrisanim obsegom del, zavarovanjem gradbišča in drugimi podatki ter dokazilo o plačilu takse v višini 22,66 EUR na račun občine (vsi podatki se nahajajo na sami vlogi). Plačilo takse je brezplačno za vlagatelje, ki so oproščeni plačila po Zakonu o splošnem upravnem postopku. 

Izpolnjeno vlogo s prilogami in dokazilom o plačilu takse se lahko vloži neposredno ali pošlje pisno na naslov: Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran ali elektronsko na poštni naslov: info@obcina-ankaran.si

Vsa navodila oz. aktivnosti v zvezi z uporabo javne površine so navedena v posameznem izdanem dovoljenju.