Vzorno poslovanje Občine Ankaran s sredstvi državnega proračuna

Pregled porabe proračunskih sredstev
Inšpekcijski pregled izkazuje vzorno poslovanje Občine Ankaran s sredstvi državnega proračuna za leto 2020 (foto: pexels.com)om

V okviru rednega proračunskega inšpekcijskega nadzora, ki ga izvaja Urad RS za nadzor proračuna, je potekal inšpekcijski nadzor nad »Porabo sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, uvrščene v NRP« v Občini Ankaran. Nadzor ni odkril nepravilnosti.

Urad RS za nadzor proračuna (UNP) je v času med 17. in 25. avgustom 2021 opravil inšpekcijski nadzor nad »Porabo sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, uvrščene v NRP« v Občini Ankaran. Inšpekcijski nadzor je bil opravljen delno v prostorih Občine Ankaran in delno v prostorih UNP ter zaključen z zapisnikom o inšpekcijskem nadzoru. 

Kot izhaja iz »Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah (ZJF) in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna« z dne 27. 8. 2021, je bil opravljen redni proračunski inšpekcijski nadzor v okviru Letnega načrta dela 2021, predmet nadzora pa je bila poraba sredstev proračuna RS za investicije, ki jih je OA pridobila v letu 2020. V okviru nadzora je inšpekcija pregledala Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2020 ter realizacijo sredstev za investicije, prejetih iz proračuna Republike Slovenije in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU. 

Občina Ankaran je v letu 2020 prejela 9.121.133,34 EUR namenskih sredstev iz proračuna RS, od tega je bilo 26.561,34 EUR knjiženih na kontih »Transferni prihodki« in 9.094.572,00 EUR na kontih »Kapitalski prihodki«. Proračunski nadzor je ugotovil, da je Občina Ankaran vse transferne prihodke porabila v skladu z opredeljenimi nameni s strani virov financiranja (Urad vlade RS za narodnosti; Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje; Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Večino namenskih sredstev v letu 2020 je Občina Ankaran pridobila na podlagi dveh kupoprodajnih pogodb z Ministrstvom za infrastrukturo za odkup zemljišč. Občina Ankaran je izkazala realizacijo odhodkov v višini 1.462.448,40 EUR v skladu z zakonsko opredelitvijo (skladno z 2. točko 80 člena ZJF se kupnina za državno oz. stvarno premoženje lahko uporablja le za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države oz. občine) in 7.692.244,08 EUR neporabljenih sredstev, ki jih je prenesla v leto 2021. 

Proračunska inšpekcija pri nadzoru ni ugotovila kršitev pravnih osnov in nenamenske porabe, saj je Občina Ankaran vsa namenska sredstva iz proračuna RS za leto 2020 porabila v skladu z opredeljenimi nameni v primeru transfernih prihodkov oz. skladno z zakonsko opredelitvijo v primeru namenskih sredstev. Inšpekcijski pregled porabe sredstev proračuna RS za investicije, ki jih je Občina Ankaran pridobila v letu 2020tako izkazuje vzorno poslovanje Občine Ankaran s sredstvi državnega proračuna za leto 2020.     

SZJ: Vzorno poslovanje s sredstvi proračuna RS v Občini Ankaran