Pojdite na vsebino

Objavljen razpis za dolgoročno oddajo prostora za novo trgovino v Ankaranu

Nakupovanje - simbolična
Nova trgovina ob glavni ankaranski prometnici bi pomenila okrepitev in izboljšanje oskrbe s prehrano in življenjskimi potrebščinami za vse občane.

Občina Ankaran v drugo išče najemnika za nepremičnino, namenjeno vzpostavitvi nove trgovine. Medtem, ko so pogoji septembrskega razpisa določali petletni najem, je predmet tokratnega razpisa dolgoročni najem.

Gre za objekt tik ob Jadranski cesti, ob vstopu v Ankaran, ki ga občina namenja vzpostavitvi dodatne trgovine na drobno z živili in neživilskimi proizvodi. Razpis se izteče 8. decembra 2023, javno odpiranje ponudb pa bo 11. decembra 2023.    

Občina Ankaran že od začetka delovanja deluje po načelu sodelovanja občanov pri načrtovanju in odločanju o zadevah lokalnega pomena. Občani so v različnih postopkih pri odločanju o zadevah lokalnega pomena že večkrat izkazali željo po dodatni živilski trgovini v naselju. Izboljšanje oskrbe s prehrano in življenjskim potrebščinami v kraju je bila ena izmed največkrat izpostavljenih pobud prebivalcev, zato jo je Občina opredelila med prioritetne projekte znotraj participativno oblikovanega proračuna občine. Za potrebe vzpostavitve nove trgovine je Občina Ankaran konec leta 2020 kupila nepremičnino ob glavni prometnici, tj. Jadranski cesti, pred vhodom v naselje Ankaran. Gre za objekt z odlično dostopnostjo in zadostnimi parkirnimi površinami za vzpostavitev dejavnosti trgovine, ki jo občani potrebujejo za kakovostnejše življenje. Da bi želeno trgovino čim bolj približali željam in pričakovanjem občanov, je Občina aprila 2021 izvedla anketo, v kateri so občani podrobneje opredelili svoje želje in potrebe glede ponudbe nove trgovine. Objavljeni razpis sledi potrebam in pričakovanjem občanov Ankarana.

10. novembra 2023 je Občina Ankaran objavila ponovljen razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnine, ki jo namenja za vzpostavitev nove trgovine na drobno z živili in neživilskimi proizvodi. V najem se oddaja objekt št. 19 na zemljišču s parc. št. 1238/1, k.o. Oltra, skupaj s pripadajočim parkiriščem zahodno od objekta. Parkirišče vzhodno od objekta in priključek na regionalno cesto ostajata v upravljanju občine in bosta do predaje objekta ustrezno urejena za parkiranje. Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas, začenši s 1. 5. 2024, izhodiščna vrednost mesečne najemnine za del zemljišča s pripadajočim objektom je 7.330 evrov. Pogoji oddaje so podrobno opredeljeni v objavljenem razpisu in predlogu pogodbe, ki je priloga in sestavni del razpisa. Ogled nepremičnine, ki bo oddana po načelu »videno najeto«, je možen ob predhodni najavi. Sodelovanje v postopku izbire najugodnejšega ponudnika na podlagi javnega zbiranja ponudb vključuje vplačilo varščine, ki bo neuspelim ponudnikom vrnjena najkasneje v 8 dneh po opravljenem odpiranju ponudb oziroma od dne preklica odpiranja ponudb, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu najemnine. Rok za oddajo ponudbe je 8. decembra, javno odpiranje ponudb pa bo 11. decembra 2023. Na javnem zbiranju ponudb bo izbran ponudnik z ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pogodba pa bo sklenjena v 15 dneh po obvestilu o izboru najugodnejšega ponudnika. 

 Nova trgovina ob glavni prometnici pomeni okrepitev in izboljšanje oskrbe s prehrano in življenjskimi potrebščinami za vse občane. Poleg odlične dostopnosti in spodbudnih pogojev za poslovanje (v Ankaranu je zgolj ena trgovina s tovrstnim prodajnim programom) bo imela nova trgovina dobre možnosti poslovanja tudi v povezavi s sosednjim območjem športnorekreacijskega parka Sv. Katarina. Sočasno z razvojem športno-rekreativnih vsebin in športne infrastrukture bodo namreč rasle tudi potrebe po oskrbi športnikov.   

Informacije v zvezi z razpisom interesenti dobijo v času uradnih ur pri Oddelku za pravne zadeve Občine Ankaran, Regentova 2, 6280 ANKARAN oziroma na telefonski številki: 05 66 53 070.

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran (povezava na besedilo).

 Predlog pogodbe o oddaji v najem nepremičnega premoženja (povezava na besedilo).