Pojdite na vsebino

Priprave na pobratenje Občine Ankaran z italijansko občino Ancarano  

Comune di Ancarano
Comune di Ancarano, Teramo, Italija

Občinski svet Občine Ankaran je sprejel zaključni račun občine za leto 2022, se seznanil z Letnim poročilom Medobčinske uprave Istra za leto 2022 in sprejel Letni program športa za leto 2023. Sprejet je bil predlog sklenitve sporazuma o pobratenju Občine Ankaran z italijanskim mestom Ancarano.

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2022 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini 6.904.482,43 EUR ali 77,82 % sprejetega plana proračuna občine. Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo davčni prihodki, ki predstavljajo 64 % celotnih prihodkov. Sledijo nedavčni prihodki s 33%, transferni prihodki s 3% in kapitalski prihodki, ki predstavljajo 0,16 % celotnih prihodkov. Celotni prihodki leta 2022 so bili v primerjavi z letom 2021 za približno 8 % nižji, kar je predvsem posledica nižjih kapitalskih prihodkov. Davčni prihodki so bili v primerjavi z letom 2021 nižji za 13 %. Nekoliko višji so bili transferni in nedavčni prihodki, in sicer transferni prihodki za 14 %, nedavčni prihodki pa za 10%. Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 12.659.346,89 EUR ali 72,56 % sprejetega letnega plana proračuna za 2022. Največji del odhodkov predstavljajo investicijski odhodki v višini 38,63 %, sledijo tekoči odhodki v višini 32,08 %, tekoči transferi 26,44 % ter investicijski transferi v višini 2,85 %. V primerjavi s predhodnim letom (2021) so bili skupni odhodki v letu 2022 nekoliko višji, kar velja za tekoče in investicijske odhodke, pa tudi investicijske in tekoče transfere. Večja odstopanja med realiziranimi odhodki in zadnjim sprejetim proračunom so bila pri investicijskih odhodkih, predvsem kot posledica neizvedenih načrtov na področju nakupa nepremičnin, na nižje investicijske odhodke pa so vplivali tudi določene nedokončane in neizvedene investicije, ki se bodo realizirale v prihodnjih letih. Zaključni račun občine za leto 2022 izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 5.754.864,46 evrov, ki ga je občina pokrivala s presežkom iz preteklih let. 

Svetniki so se seznanili z letnim poročilom o delu Medobčinske uprave Istra v letu 2022 ter obravnavali in sprejeli predlog Letnega programa športa v Občini Ankaran za leto 2023. Obravnavali in sprejeli so tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v občini Ankaran«, s katerim se presečni datum, s katerim bo Občina prevzela v izvajanje javno službo upravljanja parkirišč, določi na 1. 1. 2024. 

Na seji je bil predstavljen predlog sklenitve sporazuma o pobratenju Občine Ankaran z mestom Comune di Ancarano, ki leži v pokrajini Teramo v Italiji. Pobuda je prispela s strani župana Comune di Ancarano, Občina Ankaran je pobudo sprejela z naklonjenostjo. Občini si delita ime, pa tudi nekaj podobnosti v velikosti, družbenih značilnostih in pozornost do naravnih danosti. Sodelovanje bo prineslo možnost izmenjave izkušenj, informacij in dobrih praks ter bi imelo promocijski učinek v odnosu do kulturnih in družbenih vsebin (generacijsko povezovanje v okviru šol in starejših občanov), športa, in naravnih danosti obeh krajev. Občinski svet je predlog soglasno sprejel in potrdil začetek aktivnosti priprave na izvedbo pobratenja občin. 

Ancarano, Italija, sedež OUSedež občinske uprave, Comune di Ancarano, Italija