Pojdite na vsebino

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024

Objavljen je razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024.

Štipendije Občine Ankaran so namenjene dijakom iz občine Ankaran, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran (Uradni list št. 96/2022). Vlogo bo možno oddati od 23. 8. 2023 do 8. 9. 2023.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024 

Štipenditor

OBČINA ANKARAN

Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

tel.: 05 66 53 000

matična številka: 2482851000

davčna številka: SI71620176

Objava razpisa: 23. 8. 2023 na spletni strani Občine Ankaran

Rok prijave: od 23. 8. 2023 do vključno 8. 9. 2023. Vloge, oddane pred začetkom roka oziroma po izteku roka za prijavo, bodo zavržene.

Skupna vrednost razpisanih štipendij: do 165.000,00 EUR 

Višina osnovne štipendije za dijake: 10 TZŠ*

Vrednost 1 TZŠ = 1,10 EUR

*TZŠ je točka za štipendijo

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je štipendiranje dijakov iz občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024.

S ciljem spodbujanja izobraževanja, povečanja dostopnosti in doseganja višje ravni izobrazbe, izboljšanju zaposljivosti ter aktivnega vključevanja mladih v lokalno okolje se razpisujejo:

- štipendije za dijake iz občine Ankaran od vključno prvega letnika dalje za šolanje na srednjih  
   šolah v Republiki Sloveniji ali tujini, ki so prvič vpisani v letnik;

- štipendije za dijake, ki ponavljajo letnik zaradi:

 • starševstva,
 • opravičljivih zdravstvenih razlogov,
 • izjemnih družinskih in socialnih okoliščin,
 • neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile.

V pomoč pri prijavi so vam "VPRAŠANJA IN ODGOVORI".

Dokumentacija, ki jo morate dijaki predložiti za prijavo za dodelitev štipendije:

!!! OBRAZCE ODPIRAJTE PREKO RAČUNALNIKA!!!

OBRAZEC 1: VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE
OBRAZEC 2: PRILOGE - DOKAZILA
OBRAZEC 3 (samo za branje): MERILA
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO - SCUOLE MEDIE
MODULO 1: DOMANDA BORSA DI STUDIO
MODULO 2: ALLEGATI
 • izpolnjena in podpisana Vloga za štipendijo (OBRAZEC 1),
 • Dokazila in priloge (OBRAZEC 2) o izpolnjevanju pogojev za pridobitev osnovne štipendije in za korekcijske količnike glede na dodatna merila za izboljševanje višine štipendije: 
  • POTRDILO O VPISU oziroma O POGOJNEM VPISU* dijaka za šolsko leto 2023/2024 (dijaki, ki se šolajo v tujini, morajo priložiti prevod listin v slovenski jezik, razen če je dokumentacija v italijanskem ali angleškem jeziku),
  • KOPIJA SPRIČEVALA PREDHODNEGA RAZREDA OZ. LETNIKA, iz katerega je razviden učni uspeh dijaka v preteklem šolskem letu (dijaki, ki se šolajo v tujini, morajo priložiti prevod listin v slovenski jezik, razen če je dokumentacija v italijanskem ali angleškem jeziku),
  • KOPIJA obeh strani BANČNE KARTICE dijaka, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa, odprtega v Republiki Sloveniji, na katerega se bo nakazovala štipendija. Številka kartice in koda CVC/CVV – koda za validacijo kartice naj bosta prekriti,
  • KOPIJA dokumenta, iz katerega sta razvidna davčna številka in EMŠO dijaka. Če si kopijo takšnega dokumenta oddal že lani, ti je ni treba znova oddati,
  • KOPIJA odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali odločbe o usmeritvi v prilagojen program vzgoje in izobraževanja (samo dijaki s posebnimi potrebami), 
  • DOKAZILA o izjemnih dosežkih in priznanjih na posameznem področju, izdana s strani institucije oziroma odgovorne osebe, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o uspehu pri NPZ v 9. razredu, dokazila o dokončanju razredov v enem šolskem letu,
  • POTRDILO nevladne organizacije ali druge pravne osebe o opravljenem prostovoljskem delu skupaj s številom opravljenih ur, 
  • POTRDILO o krvodajalstvu (najmanj dvakrat v enem letu), o aktivnem delovanju v gasilstvu, oziroma drugem opravljenem družbeno koristnem delu skupaj s številom opravljenih ur,
  • KOPIJA NASTANITVENE POGODBE Z DIJAŠKIM DOMOM oziroma NAJEMNE POGODBE, iz katere je razvidno, da bo dijak med šolskim letom 2023/24 prebival v nastanitvi, ki je od naslova stalnega bivanja oddaljena več kot 70 km

* V primeru predložitve POTRDILA O POGOJNEM VPISU se pogodba o štipendiranju sklene ob izpolnitvi pogojev za redni vpis.

Pogoji in merila za dodelitev štipendij:

Štipendijo lahko pridobi oseba s statusom dijaka, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran (Uradni list RS, št. 96/2022) in:

 • ima na dan objave razpisa za dodelitev štipendije in ves čas prejemanja štipendije stalno prebivališče v občini Ankaran,
 • je državljan Republike Slovenije,
 • v času vložitve vloge še ni dopolnil 22 let,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni družbenik gospodarskih družb ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pogoj stalnega prebivališča v občini Ankaran izpolnjuje dijak oziroma štipendist, če na naslovu stalnega prebivališča v občini Ankaran stalno prebiva in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov.

Merila za dodelitev višin štipendij dijaku so: učni uspeh predhodnega letnika oziroma razreda izobraževanja, izjemni dosežki, deficitarnost poklicev, za katero se šola ali smeri izobraževanja, družbena angažiranost, kraj šolanja in vrsta nastanitve. Vsako merilo za ocenjevanje uspeha in dosežkov je ovrednoteno s korekcijskim količnikom. (OBRAZEC 3)

Komisija lahko od dijaka zahteva v predložitev dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma doseganju meril. 

V primeru, da se dijak izobražuje na programih deficitarnih področij, lahko pridobi dodatni korekcijski količnik.  

Deficitarna področja za štipendiranje dijakov za šolsko leto 2023/2024 so:

 • frizerji,
 • poklici v gostinstvu in turizmu,
 • gozdarji,
 • poklici v gradbeništvu,
 • kleparji in krovci,
 • ličarji in loščilci,
 • livarji,
 • mehaniki in serviserji elektronskih naprav, kmetijskih, industrijskih in drugih strojev ter motornih vozil in koles,
 • mesarji,
 • mizarji, tesarji,
 • inštalaterji strojnih inštalacij,
 • orodjarji, oblikovalci kovin,
 • poklici za zdravstveno in socialno oskrbo,
 • policisti,
 • trgovci,
 • računalnikarji,
 • špediterji,
 • tehniki za elektroniko, elektrotehniko, fiziko in kemijo,
 • strojni tehniki,
 • pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok,
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku (PTI).

Deficitarna področja za štipendiranje dijakov za šolsko leto 2023/2024 so ovrednotena s korekcijskim količnikom 4.

Način oddaje vlog: 

- osebno v Domu družbenih dejavnosti, Bevkova 1, 6280 Ankaran – Ancarano, soba 5 (1. nadstropje), od ponedeljka do četrtka med 12. in 16. uro in ob petkih med 10. in 14. uro; 

- po elektronski pošti na naslov stipendije@obcina-ankaran.si. OPOMBA: Vloga preko elektronske pošte je ustrezna le, če so vsi obrazci ustrezno izpolnjeni, podpisani in skenirani ter posredovani v enotnem sporočilu (mailu). Vloga bo štela za pravočasno le, če bo prispela na navedeni elektronski naslov najkasneje 8. 9. 2023 do 23.59 ure.

- s priporočeno pošto na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, s pripisom »za JR za štipendiranje dijakov iz občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024«. Vloga bo štela za pravočasno le, če bo oddana na pošto najkasneje 8. 9. 2023.

Obveščanje o izidu javnega razpisa:

Dijaki bodo o izidu JR obveščeni z odločbo direktorja občinske uprave ali z njegove strani pooblaščene osebe v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi. Z upravičenci do štipendije bo župan občine podpisal pogodbe o štipendiranju za leto 2023/2024.

Kontaktne osebe za dodatne informacije:

Informacije v zvezi z razpisom dijaki dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ankaran, Bevkova 1, 6280 Ankaran – Ancarano, prek elektronskega naslova stipendije@obcina-ankaran.si oziroma na telefonski številki: 051 288 721.

Informacije o razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si). Zainteresirani dijaki jo v tem roku lahko prevzamejo tudi v pisarni za štipendije v 1. nadstropju Doma družbenih dejavnosti, Bevkova ulica 1, Ankaran, soba 5, od ponedeljka do četrtka med 12. in 16. uro in ob petkih med 10. in 14. uro.

Informacija o dostopnosti do Odloka s pogoji in merili:

Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2406.