Pojdite na vsebino

Javni razpis za dodelitev štipendij študentom iz občine Ankaran za študijsko leto 2022/2023

Štipendije Občine Ankaran so namenjene študentom iz občine Ankaran, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran (Uradni list št. 96/2022). Vlogo bo možno oddati od 23. 9. do 7. 10. 2022.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij študentom iz občine Ankaran za študijsko leto 2022/2023

Štipenditor

OBČINA ANKARAN

Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran                                           

tel. št.: 05 66 53 000

matična številka: 2482851000

davčna številka: SI71620176

Objava razpisa: 23. 9. 2022 na spletni strani Občine Ankaran

Rok prijave: od 23. 9. 2022 do vključno 7. 10. 2022. Vloge, oddane pred začetkom roka oziroma po izteku roka za prijavo, bodo zavržene.

Skupna vrednost razpisanih štipendij: do 200.000,00 EUR 

Višina osnovne štipendije za študente: 15 TZŠ*

Vrednost 1 TZŠ = 1 EUR

*TZŠ je točka za štipendijo

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je štipendiranje študentov iz občine Ankaran za študijsko leto 2022/2023.

S ciljem spodbujanja izobraževanja, povečanja dostopnosti in doseganja višje ravni izobrazbe, izboljšanju zaposljivosti ter aktivnega vključevanja mladih v lokalno okolje se razpisujejo:

- štipendije za študente iz občine Ankaran od vključno prvega letnika dalje za študij v Republiki Sloveniji ali tujini, ki so prvič vpisani v letnik;

- štipendije za študente, ki ponavljajo letnik zaradi:

 • starševstva,
 • opravičljivih zdravstvenih razlogov,
 • izjemnih družinskih in socialnih okoliščin,
 • neizpolnjenih študijskih obveznosti zaradi višje sile.

Dokumentacija, ki jo mora študenti predložiti za prijavo za dodelitev štipendije:

OBRAZEC 1: VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE
OBRAZEC 2: PRILOGE - DOKAZILA
OBRAZEC 3 (samo za branje): MERILA
BANDO PUBBLICO
MODULO 1: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
MODULO 2: ALLEGATI
 • izpolnjena in podpisana Vloga za štipendijo (OBRAZEC 1),
 • Dokazila in priloge (OBRAZEC 2o izpolnjevanju pogojev za pridobitev osnovne štipendije in za korekcijske količnike glede na dodatna merila za izboljševanje višine štipendije: 
  • POTRDILO O VPISU oziroma O POGOJNEM VPISU* študenta za študijsko leto 2022/2023 (študenti, ki se izobražujejo v tujini, razen v Italiji, morajo priložiti prevod listin v slovenski jezik),
  • kopija spričevala zadnjega šolskega leta študenta, ki se vpisuje v 1. letnik fakultete oziroma Potrdilo o opravljenih izpitih preteklega letnika izobraževanja študenta, iz katerega so razvidne ocene opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu (študenti, ki se izobražujejo v tujini, razen v Italiji, morajo priložiti prevod listin v slovenski jezik). 

Pri študentih se povprečna zaključna ocena določi, tako da se izračuna povprečje ocen opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu (to je od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta) oziroma šolskem letu, ko se študent prvič vpisuje v 1. letnik fakultete.

V povprečje ocen se ne prišteva ocen, ki jih je študent pridobil z višanjem ocen predmetov iz predhodnih letnikov študija.

Če so ocene pridobljene v tujini in jih ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike Slovenije s področja šolstva, študent predloži uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen. Občina na podlagi tega potrdila in potrdila o uspehu posamezno oceno pretvori v slovenski ocenjevalni sistem in izračuna povprečno oceno.

 • KOPIJA obeh strani BANČNE KARTICE študenta, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa, odprtega v Republiki Sloveniji, na katerega se bo nakazovala štipendija - številka kartice in koda CVC/CVV - koda za validacijo kartice naj bosta prekriti,
 • KOPIJA dokumenta, iz katerega sta razvidna davčna številka in EMŠO študenta,
 • KOPIJA odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali odločbe o usmeritvi v prilagojen program vzgoje in izobraževanja (samo študenti s posebnimi potrebami), 
 • DOKAZILA o izjemnih dosežkih in priznanjih na posameznem področju, izdana s strani institucije oziroma odgovorne osebe oziroma potrdila s tekmovanj, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in nagradah pridobljenih na državnem ali mednarodnih tekmovanjih oziroma tekmovanjih regijskega ali lokalnega pomena, dokazila o uspehu pri maturi, dokazila o udeležbi na programih Erasmus+, dokazila o dokončanju dveh letnikov v enem šolskem oziroma študijskem letu, dokazila o vpisu na vzporedni študij,
 • POTRDILO nevladne organizacije ali druge pravne osebe o opravljenem prostovoljskem delu skupaj s številom opravljenih ur, 
 • POTRDILO o krvodajalstvu (najmanj dvakrat v enem letu), o aktivnem delovanju v gasilstvu, oziroma drugem opravljenem družbeno koristnem delu skupaj s številom opravljenih ur,
 • KOPIJA NASTANITVENE POGODBE S ŠTUDENTSKIM DOMOM oziroma NAJEMNE POGODBE, iz katere je razvidno, da bo študent med študijskim letom 2022/23 prebival v nastanitvi, ki je od naslova stalnega bivanja oddaljena več kot 70 km

* V primeru predložitve POTRDILA O POGOJNEM VPISU se pogodba o štipendiranju sklene ob izpolnitvi pogojev za redni vpis.

Pogoji in merila za dodelitev štipendij:

Štipendijo lahko pridobi oseba s statusom študenta, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran (Uradni list RS, št. 96/2022) in:

 • ima na dan objave razpisa za dodelitev štipendije in ves čas prejemanja štipendije stalno prebivališče v občini Ankaran,
 • je državljan Republike Slovenije,
 • v času vložitve vloge še ni dopolnil 27 let,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni družbenik gospodarskih družb ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pogoj stalnega prebivališča v občini Ankaran štipendist izpolnjuje, če na naslovu stalnega prebivališča v občini Ankaran stalno prebiva in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov.

Merila za dodelitev višin štipendij študentu so: učni uspeh predhodnega letnika izobraževanja, izjemni dosežki, deficitarnost smeri študentovega izobraževanja, družbena angažiranost, kraj študija in vrsta nastanitve. Vsako merilo za ocenjevanje uspeha in dosežkov je ovrednoteno s korekcijskim količnikom. (OBRAZEC 3)

Komisija lahko od študenta zahteva v predložitev dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma doseganju meril. 

V primeru, da se študent izobražuje na programih deficitarnih področij, lahko pridobi dodatni korekcijski količnik.  

Deficitarna področja za štipendiranje študentov za študijsko leto 2022/2023 so:

 • zdravnik,
 • zobozdravnik,
 • zdravstvena nega,
 • fizioterapevt, 
 • farmacevt,
 • učitelj,
 • vzgojitelj,
 • arhitekt,
 • logoped,
 • defektolog,
 • inženirji elektronike,
 • inženirji elektrotehnike,
 • inženirji gradbeništva,
 • inženirji kemije, živilstva,
 • inženirji strojništva,
 • računalništvo in informatika.

Deficitarna področja za štipendiranje študentov za študijsko leto 2022/2023 so ovrednotena s korekcijskim količnikom 4.

Način oddaje vlog: 

- osebno v Domu družbenih dejavnosti, Bevkova 1, 6280 Ankaran – Ancarano, soba 5 (1. nadstropje), od ponedeljka do četrtka med 9. in 16. uro in ob petkih med 9. in 14. uro; 

- po elektronski pošti na naslov stipendije@obcina-ankaran.si. OPOMBA: Vloga preko elektronske pošte je ustrezna le, če so vsi obrazci ustrezno izpolnjeni, podpisani in skenirani ter posredovani v enotnem sporočilu (mailu). Vloga bo štela za pravočasno le, če bo prispela na navedeni elektronski naslov najkasneje 7. 10. 2022 do 23.59 ure.

- s priporočeno pošto na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, s pripisom »za JR za štipendiranje študentov iz občine Ankaran za študijsko leto 2022/2023«. Vloga bo štela za pravočasno le, če bo oddana na pošto najkasneje 7. 10. 2022.

Obveščanje o izidu javnega razpisa:

Študenti bodo o izidu JR obveščeni z odločbo direktorja občinske uprave ali z njegove strani pooblaščene osebe v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi. Z upravičenci do štipendije bo župan občine podpisal pogodbe o štipendiranju za leto 2022/2023.

Kontaktne osebe za dodatne informacije:

Informacije v zvezi z razpisom študenti dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ankaran, Bevkova 1, 6280 Ankaran – Ancarano, prek elektronskega naslova stipendije@obcina-ankaran.si oziroma na telefonski številki: 051 288 721. 

20 NAJPOGOSTEJŠIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV

Informacije o razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si). Zainteresirani študenti jo lahko v tem roku prevzamejo tudi v pisarni za štipendije v 1. nadstropju Doma družbenih dejavnosti, Bevkova ulica 1, Ankaran, soba 5, vsak delovni dan med 10. in 14. uro.

Informacija o dostopnosti do Odloka s pogoji in merili:

Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2406.