Pojdite na vsebino

Javni natečaj Medobčinske uprave Istra za delovna mesta: Vodja Medobčinske notranje revizije v Medobčinski notranji reviziji v Medobčinski upravi Istre

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU) in 14. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell`Istria« (Uradni list RS, št. 94/21 in Uradne objave Občine Izola, št. 11/21), Župan Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta: Notranji revizor podsekretar – Vodja Medobčinske notranje revizije 

Informacije o javnem natečaju in vsi pogoji za zasedbo delovnega mesta so objavljeni na spletni povezavi.