Občinski svet občine Ankaran v mandatu 2022-2026

Občinski svet občine Ankaran v letu 2022-2026

Občinski svet Občine Ankaran v mandatu 2022–2026 sestavljajo:
Barbara ŠvageljRadi imamo Ankaran
Zvezdan RažmanRadi imamo Ankaran
Sara Vošinek GašparRadi imamo Ankaran
Sara RažmanRadi imamo Ankaran
Barbara RaičićRadi imamo Ankaran
Robert ZelenjakRadi imamo Ankaran
mag. Maja Prodan JuričVsi smo Ankaran
Aleksander PahorVsi smo Ankaran
Katja MezekVsi smo Ankaran
dr. Marko KukanjaVsi smo Ankaran
Breda KrašnaGibanje Svoboda
mag. Vladimir PeganGibanje Svoboda 
mag. Martina Angelini italijanska narodna skupnost

Seje Občinskega sveta


1. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 1. 12. 2022

Vabilo

Zapisnik

Gradivo k točki 3:

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 12. 12. 2022

Vabilo 

Zapisnik

Gradivo k točki 1: Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran

Gradivo k točki 2: Predlog porazdelitve zastopanosti v stalnih delovnih telesih Občinskega sveta, predlog KMVI za imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Ankaran.

 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 7. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

Gradivo k točki 1: Zapisnik 1. redne seje, 2. redne seje, 1. dopisne seje in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ankaran.

Gradivo k točki 2: Predlog Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2023: splošni del, posebni del, obrazložitve, načrt razvojnih programov, predlog sklepa letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023, predlog sklepa Kadrovskega načrta za leto 2023 v Občini Ankaran, mnenja odborov na predlog proračuna. 

 

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 16. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

Gradivo k točki 1: Zapisnik 1. redne seje, 2. redne seje, 3. redne seje ter 1. dopisne seje in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ankaran.

Gradivo k točki 2: Predlog Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2023: splošni del, posebni del, obrazložitve, načrt razvojnih programov, predlog sklepa letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023, predlog sklepa Kadrovskega načrta za leto 2023 v Občini Ankaran.

 5. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 13. 4. 2023

Vabilo

Gradivo k točki 1: Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 2: Predlog sklepa o sprejemu Zaključnega računa, Obrazložitve Zaključne ga računa, Splošni del Zaključnega računa, Posebni del Zaključnega računa, Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev, Načrt razvojnih programov, Ocena tveganja, Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, 

Gradivo k točki 3: Letno poročilo o delu MU Istre za leto 2022;

Gradivo k točki 4: Predlog Letnega programa športa za leto 2023;

Gradivo k točki 5: Predlog soglasja k ugotovitvi delovne uspešnosti ravnateljice JZ OŠV Ankaran;

Gradivo k točki 6: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v občini Ankaran;

Gradivo k točki 7: Predlog Sklepa o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2023) NRP OB-213-23-0009 »Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti«, priloga 3, priloga 4, priloga 5, priloga 6

Gradivo k točki 8: Preloga Sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratenju  Občine Ankaran in Comune di Ancarano (Republika Italija).


6. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 25. 5. 2023

Vabilo

Gradivo k točki 1:  Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 2: Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran.


7. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 29. 6. 2023

Vabilo 

Gradivo k točki 1: Zapisnik 5. in 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 3: Predlog Sklepa o zadolžitvi župana in občinske uprave za pripravo podlag za soustanoviteljstvo štirih istrskih občin v zavodu CUEV Strunjan z namenom zagotovitve ustreznih prostorov za njegov obstoj in razvoj;

Gradivo k točki 4: Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ankaran d.o.o.;

Gradivo k točki 5: Predlog Odloka lokalnem turističnem vodenju na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran;

Gradivo k točki 6: Predlog Sklepov o določitvi načel izvajanja javne službe na določenih parkiriščih; Lazaret; ŠRP Sv. Katarina, v centru Ankaran;

Gradivo k točki 7: Predlog Sklepa o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Amfora;

Gradivo k točki 8: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran; priloga 1, priloga 2, priloga 3. 


8. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 21. 9. 2023

Vabilo

Gradivo k točki 1: Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 2: Predlog Sklepa o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran.


8. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 3. 10. 2023 (ponovljeni sklic)

Vabilo

Zapisnik

Gradivo k točki 1: Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 2: Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 3: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran; 

Gradivo k točki 4: Odgovori na vprašanja in pobude občinskih svetnikov Občinskega sveta Občine Ankaran; priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4.


9. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 26. 10. 2023 

Vabilo

Gradivo k točki 1: Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran; 

Gradivo k točki 2: Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 3: Predlog Sklepa o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran; dopolnjen sklep 

Gradivo k točki 4: Predloga Odloka o prvem rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2023; realizacija proračuna; splošni del, posebni del, obrazložitve, načrt razvojnih programov, predlog Sklepa o spremembah Kadrovskega načrta za leto 2023 v Občini Ankaran; predlog Sklepa letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023;

Gradivo k točki 5: Predloga Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran;

Gradivo k točki 6: Predloga Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran;

Gradivo k točki 7: Predlog Sistemizacije delovnih mest in oddelkov za šolsko leto 2023/2024 za Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran, Vrtec Ankaran;

Gradivo k točki 8: Predlog Sistemizacije delovnih mest v javnem zavodu Giardino d'infanzia Delfino blu, enota Ankaran za šolsko leto 2023/2024;

Gradivo k točki 9: Predloga Sklepa o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Južna Primorska;

Gradivo k točki 10: Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa za nabavo gasilskega vozila – avtolestev za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper, DIIP, IP;

Gradivo k točki 11: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 12: Odgovori na vprašanja in pobude občinskih svetnikov Občinskega sveta Občine Ankaran, priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4. 

Župan Občine Ankaran je razširil dnevni red 9. redne seje OS z dvema točkama, ki se glasita:

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.

Župan Občine Ankaran je na sami seji razširil dnevni red z dodatno točko, ki se glasi:

  • Obravnava Poročila o pregledu projekta rekonstrukcije/nadgradnje centralne čistilne naprave Koper – vzpostavitev sušilnice blata. Gradiva: predlog sklepa, poročilo


10. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 30. 11. 2023

Vabilo

Gradivo k točki 1: Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 3: Predlog Proračuna Občine Ankaran za leto 2024; splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov;

Gradivo k točki 4: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«;

Gradivo k točki 5: Predlog Sklepov o določitvi načel izvajanja javne službe na določenih parkiriščih;

Gradivo k točki 6: Seznanitev z uvedbo parkirnih abonmajev s 1. 1. 2024;

Gradivo k točki 7: https://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/202311/7ocena-ucinkov-uvedbe-video-nadzornega-sistema-na-javnih-povrsinahpodpisana.pdf, mnenje;

Gradivo k točki 8: Presoja optimalne organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Ankaran;

Gradivo k točki 9: Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran;

Gradivo k točki 10: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran.


11. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 21. 12. 2023

Vabilo

Gradivo k točki 1: Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 3: Predlog Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2024; splošni del, posebni del, obrazložitve, načrt razvojnih programov, predlog Kadrovskega načrta za leto 2024 v Občini Ankaran; predlog Sklepa letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2024;

Gradivo k točki 4: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran

Gradivo k točki 5: Odgovori na vprašanja podanih na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran, priloga 1, priloga 2.


12. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 29. 2. 2024

Vabilo

Gradivo k točki 1: Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 2: Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 3: Zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 4: Predlog akta o ustanovitvi Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran;

Gradivo k točki 5: Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra; elaborat lokacijske preveritve, mnenje občinskega urbanista, obvestilo o dodelitvi identifikacijske številke v zbirki prostorskih aktov.

Gradivo k točki 6: Predlog Sklepa o spremembi vrednosti projekta NRP OB-213-23-0009 »Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo«; Investicijski program za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KS,  sklep o potrditvi investicijskega programa.

Gradivo k točki 7: Peticija občank in občanov z dne 12. 12. 2023;

Gradivo k točki 8: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran.

Gradivo k točki 9: Odgovori na vprašanja podana na 10. in 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran.


13. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 28. 3. 2024

Vabilo

Gradivo k točki 1: Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 2: Predlog sklepa za sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ankaran za leto 2023, Obrazložitev Zaključnega računa občinskega proračuna OA za leto 2023, Splošni del Zaključnega računa, Posebni del Zaključnega računa, Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev, Načrt razvojnih programov,  Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023;

 Gradivo k točki 3: Predlog akta o ustanovitvi Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran; čistopis, prikaz sprememb;

Gradivo k točki 4: Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ankara, elaborat ;

 Gradivo k točki 5: Predlog soglasja k ugotovitvi delovne uspešnosti ravnateljice JZ OŠV Ankaran;

 Gradivo k točki 6: Sklep o potrditvi Aneksa št. 10 k Pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, sklenjenega med Občino Izola, Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Ankaran ter Javnim podjetjem Rižanski vodovod Koper d.o.o., priloga 3, priloga 4;

  Gradivo k točki 7: Letno poročilo o delu MU Istre za leto 2023;

 Gradivo k točki 9: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 10: Odgovori na vprašanja podana na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran, priloga 1, priloga 2.


14. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 25. 4. 2024

Vabilo

Gradivo k točki 1: Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 2: Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne GJS vzdrževanja občinskih cest

Gradivo k točki 3: Predlog sklepa za sprejem lokalnega energetskega koncepta; Predlog končnega poročila MOPE; Povzetek poročila;

Gradivo k točki 4: Pritožbe na uvedbo sistema Easy Park, ki jih je Občina Ankaran prejela v pisni obliki;

Gradivo k točki 5: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran.

15. redna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, 30. 5. 2024

Vabilo

Gradivo k točki 1: Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 2: Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;

Gradivo k točki 3: Predlog Sklepa o določitvi cene 24 – urne dežurne pogrebne službe; Elaborat o oblikovanju cen 24-urne pogrebne službe; Primerjava cen 24 urne pogrebne službe;

Gradivo k točki 4: Predlog Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Srebrničeva - zaklonišče«

Gradivo k točki 5: Predlog Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Vlahovičeva ulica - vzhod«;

Gradivo k točki 6: Predlog Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Vlahovičeva ulica - zahod«;

Gradivo k točki 7: Predlog Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Bevkova ulica«;

Gradivo k točki 8: Predlog Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Regentova ulica 6-10«;

Gradivo k točki 9: Predlog Sklepa o potrditvi dopolnjenega Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2024; priloga 1, priloga 2a, priloga 2b

Gradivo k točki 10: Predloga Sklepa o podaji soglasja k osnutku pravnega posla razpolaganja z nepremičnino ID znak: parcela 2593 1238/1 in stavbo ID znak: stavba 2593 19;

Gradivo k točki 11: Poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine Ankaran.