Pojdite na vsebino

Ponovni razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran

Občina Ankaran na podlagi 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/18 in 78/23 – ZORR), 16. in 17. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja ponovni razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran. Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem nepremičnin (objekt s teraso in ostalimi servisnimi površinami) za opravljanje gostinske dejavnosti:

  • lokal Valdoltra,
  • lokal Študent.

Nepremičnini se oddajata v najem posamično. Podrobnosti in lastnosti nepremičnin, ki se oddajata v najem, so razvidne iz priloženega dokumenta »Ponovni popis gostinskih lokalov 2024 - predmet oddaje«.

Nepremičnini se oddajata v najem za določen čas od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024, z možnostjo podaljšanja do najkasneje konca leta 2024, pod pogoji, kot sledijo iz Predloga pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem, ki je priloga in sestavni del tega razpisa. 

Varščino za resnost ponudbe je potrebno vplačati najpozneje do vključno 6. 5. 2024. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti najkasneje v 8 dneh po opravljenem odpiranju ponudb oziroma od dne preklica odpiranja ponudb. Uspelemu ponudniku bo varščina za resnost ponudbe upoštevana kot varščina, ki jo je najemnik dolžan poravnati ob začetku najema.  

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 2024 ob 9. uri v prostorih Občine Ankaran na naslovu Regentova ulica 2, Ankaran.

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran

Priloga 1: Ponovni popis gostinskih lokalov 2024 - predmet oddaje 

Priloga 2: Predlog pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem


Ai sensi dell'articolo 64 della Legge sui beni dello Stato e delle Autonomie locali (ZSPDSLS-1) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/2018, 79/18 e 78/23  - ZORR), degli artt. 16 e 17 del Regolamento sui beni dello Stato e delle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 31/2018), il Comune di Ancarano pubblica il seguente bando ad evidenza pubblica per la presentazione di offerte relative alla locazione di beni immobili destinati alla ristorazione di proprietà del Comune di Ancarano. Oggetto della procedura ad evidenza pubblica sono i seguenti immobili (fabbricato con terrazza e altre aree di servizio) per l’esercizio dell’attività di ristorazione:

  • Locale Valdoltra,
  • Locale Študent.

 I dettagli e le caratteristiche degli immobili posti in locazione separatamente sono riportati nel documento allegato “DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 2024 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE".

Gli immobili verranno locati a tempo determinato a partire dal 1. 6. 2024 sino al 30. 9. 2024, con possibilità di proroga al massimo fino alla fine del 2024, in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nella bozza del contratto di locazione di immobili allegata e parte integrante del presente bando di gara.

La cauzione quale prova di serietà dell’offerta deve essere versata al più tardi entro e non oltre il 6. 5. 2024. La cauzione verrà restituita senza interessi agli offerenti che non si aggiudicheranno il bando entro e non oltre 8 giorni dall'apertura delle buste o dalla data di annullamento dell'apertura delle predette. La cauzione quale prova di serietà dell'offerta versata dall’aggiudicatario verrà trattenuta quale deposito cauzionale che il locatario è tenuto a versare all'inizio della locazione. 

L'apertura pubblica delle buste con le offerte è stata fissata per la data del 7.5.2024 alle ore 09.00 nei locali del Comune di Ancarano, all’indirizzo Via Ivan Regent 2, Ancarano.


OBVESTILO O IZBIRI:

 

Vezano na razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran št. 321-0004/2024 z dne 12. 4. 2024 in javno odpiranje ponudb z dne 7. 5. 2024, je strokovna komisija po opravljenem preizkusu ugotovila, da sta spodaj navedeni ponudbi najugodnejši in se zato slednja izbereta kot najugodnejša ponudnika za posamezen lokal:

 

  • ponudba Barbara Krnjak s.p., Stritarjeva ulica 4, 6000 Koper za najem gostinskega lokala Valdoltra za mesečno najemnino v znesku 10.216,77 EUR in
  • ponudba Komon sens d. o. o., Regentova ulica 2b, 6280 Ankaran za najem gostinskega lokala Študent za mesečno najemnino v znesku 3.515,55 EUR.