Pojdite na vsebino

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran

Občina Ankaran na podlagi 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/18 in 78/23 – ZORR), 16. in 17. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran. Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem nepremičnin (objekt s teraso in ostalimi servisnimi površinami) za opravljanje gostinske dejavnosti:

  • lokal Sveta Katarina,
  • lokal Valdoltra,
  • lokal Študent,
  • lokal Debeli rtič.

Nepremičnine se oddajajo v najem posamično. Podrobnosti in lastnosti nepremičnin, ki se oddajajo v najem, so razvidne iz priloženega dokumenta »Popis gostinskih lokalov 2024 - predmet oddaje«.

Nepremičnine se oddajajo v najem za določen čas od 1. 5. 2024 do 30. 9. 2024, z možnostjo podaljšanja do najkasneje konca leta 2024, pod pogoji, kot sledijo iz Predloga pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem, ki je priloga in sestavni del tega razpisa.

Varščino za resnost ponudbe je potrebno vplačati najpozneje do vključno 11. 4. 2024. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti najkasneje v 8 dneh po opravljenem odpiranju ponudb oziroma od dne preklica odpiranja ponudb. Uspelemu ponudniku bo varščina za resnost ponudbe upoštevana kot varščina, ki jo je najemnik dolžan poravnati ob začetku najema.  

Javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2024 ob 9. uri v prostorih Občine Ankaran na naslovu Regentova ulica 2, Ankaran.

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran

Priloga 1: Popis gostinskih lokalov 2024 - predmet oddaje 

Priloga 2: Predlog pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem


OBVESTILO O IZBIRI:

 

Vezano na razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran št. 321-0004/2024 z dne 22. 3. 2024 in javno odpiranje ponudb z dne 12. 4. 2024 je strokovna komisija ugotovila, da sta pravočasno prispeli dve ponudbi:

  • ponudba družbe Interkop 2013 d. o. o., Regentova ulica 2A, 6280 Ankaran za najem gostinskega lokala Debeli rtič za mesečno najemnino v znesku 7.100,00 EUR in 
  • ponudba družbe Duks d. o. o., Cesta na Prisojo 2, 6280 Ankaran za najem gostinskega lokala Sveta Katarina za mesečno najemnino v znesku 4.800,00 EUR.

 Strokovna komisija je po opravljenem preizkusu ugotovila, da sta obe ponudbi najugodnejši in se zato izbereta oba kot najugodnejša ponudnika za posamezen lokal.