Pojdite na vsebino

Letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2022 (rebalans proračuna občine za leto 2022)

Na podlagi 2. odstavka 91. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter ob smiselni uporabi četrtega odstavka 11. člena ter petega odstavka 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,   42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) je Občinski svet občine Ankaran na 27. redni seji dne 20.9.2022 sprejel 

Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2022 (rebalans proračuna občine za leto 2022)