Pojdite na vsebino

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

Župan Občine Ankaran je sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (Sklep o začetku priprave OPN OA), na podlagi katerega se začenja postopek priprave in sprejetja Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (OPN OA), ki bo urejal celotno območje Občine Ankaran. V Sklepu o začetku priprave OPN OA so podane strokovne in druge podlage za pripravo OPN OA ter predvidene prostorske ureditve na posameznih območjih v občini. Skladno s predvidenimi prostorskimi ureditvami je potrebno na določenih območjih sprejeti zaščitne ukrepe, ki bodo omogočili izvedbo sprejetega prostorskega akta, saj bo v nasprotnem primeru njegova izvedba nemogoča oziroma zelo otežena. V ta namen je Občina Ankaran na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1; ZUreP-1) pripravila predloge odlokov o zaščitnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave OPN OA. Predlogi odlokov bodo predloženi v obravnavo in sprejetje Občinskemu svetu Občine Ankaran na naslednji redni seji konec junija.

Za namen javne obravnave, podajanja pripomb in predlogov za dopolnitev predloga odlokov ter podaje izjave o predlaganem aktu za osebe naslovnike akta, Občina Ankaran na svoji spletni strani na podlagi 94. člena ZUP objavlja besedila predlogov odlokov, in sicer:

ter poziva vse zainteresirane in s predlaganimi akti prizadete osebe, da nanje podajo svoje pripombe. Občina Ankaran bo obravnavala in se opredelila do vseh pripomb, ki jih bo prejela po navadni pošti na naslov Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran, ali po elektronski pošti info@obcina-ankaran.si do vključno 28. 6. 2016 do 16.00 ure. Predlog za dopolnitev oziroma pripombe morajo biti podpisane, vsebovati morajo podatke predlagatelja (ime in priimek, naslov bivališča ter status predlagatelja v zvezi s predlaganimi odloki – občan, lastnik nepremičnine z območja varovanja, drugo) ter morajo vsebovati pripis (na kuverti oziroma v zadevi elektronskega sporočila) “Pripombe zaščitni ukrepi”. Predlogi oziroma pripombe, ki ne bodo pravočasni ali ne bodo ustrezno opremljeni s podatki, ne bodo obravnavani.