Stališča do pripomb in predlogov, podanih na 2.javni razgrnitvi dopolnjenega OPN

Po januarski, že drugi javni  razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran  (OPN) in predstavitvi na javni obravnavi je na Občino Ankaran prispelo 30  pripomb. 14. aprila 2020 so objavljena uradna stališča do pripomb in  predlogov, prejetih v okviru druge javne razgrnitve.

Prejete  pripombe je izdelovalec prostorskega akta podjetje LOCUS, d. o. o., tudi  tokrat podrobno pregledal in nanje odgovoril s strokovnimi utemeljitvami, ob tem pa je tudi v tej fazi poskušal prisluhniti vsem konstruktivnim pripombam. 

Stališča do pripomb so zbrana v enotnem dokumentu in objavljena dne 14. 4. 2020. Ogled gradiva  v elektronski obliki je mogoč na tej povezavi

Občina  Ankaran in prostorski načrtovalec sta ves čas nastajanja OPN pregledno in  dosledno vključevala javnost. Glede na to, da je težko pričakovana nova  prostorska ureditev Ankaranskega polotoka eden najpomembnejših načrtov občine,  se je tako sodelovanje znova izkazalo kot pravilno in ključno. Tudi  zaradi prejetih in upoštevanih pripomb je OPN izboljšan, kakovostnejši in še  bolj oblikovan po meri ljudi ter subjektov, ki na tem prostoru bivamo in  delujemo. 

Občina  Ankaran in izdelovalec OPN se ob tej priložnosti zahvaljujeta vsem, ki so  aktivno sodelovali pri njegovi izdelavi tako med pripravami in na delavnicah  kot tudi v okviru obeh javnih razgrnitev in javnih obravnav ter s tem  prispevali h kakovostnejšemu oblikovanju prostorskega načrtovanja Občine  Ankaran.