Odlok o občinskem prostorskem načrtu

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran je bil sprejet na 11. seji Občinskega sveta Občine Ankaran dne 27. 10. 2020 in je stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, dne 11. 11. 2020.

Občinski svet Občine Ankaran je na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) (v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) v zvezi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) in na podlagi drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) na 11. redni seji dne 27. 10. 2020 sprejel ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran. 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran - objava Uradni list RS, št. 161/2020 z dne 10. 11. 2020.

1. Besedilni del Odloka o občinskem prostorskem načrt Občine Ankaran: 

Odlok o OPN Občine Ankaran

2. Grafični del Odloka o občinskem prostorskem načrt Občine Ankaran:

Strateški del: 

Izvedbeni del: