Usklajen predlog občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ankaran

Usklajen predlog OPN je rezultat pripomb in predlogov, podanih na dveh javnih razgrnitvah, in sprejetih stališčih do njih, ter usklajevanj z 20 nosilci urejanja prostora.

Občina je v postopku priprave OPN ves čas skrbela, da ob zasledovanju javnega interesa pri urejanju prostora ne poseže prekomerno v zasebni interes oz. da ta poseg ni nesorazmeren. Ob tem je ves čas vključevala javnost in se opredeljevala do posameznih pripomb in predlogov, in sicer v večjem obsegu kot to določa Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).

Občinski svet Občine Ankaran je usklajeni predlog OPN Občine Ankaran obravnaval in sprejel na svoji 11.redni seji dne 27. 10. 2020. 

1. Predlog odloka: 

2. Prikaz stanja prostora:

3. Seznam strokovnih podlag:

4. Smernice in mnenja: 

5. Obrazložitve: 

6. Utemeljitve javno-zasebno: 

7. Povzetek za javnost: 

8. Okoljsko poročilo: