Priprava strategije (3. faza) CPS

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument, s katerim Občina Ankaran vzpostavlja trajnostni prometni sistem. Za proces izdelave prometne strategije je bilo zelo pomembno sodelovanje najširše javnosti, s katerim je bilo mogoče priti do skupnih rešitev. Projekt je v tretji, zaključni fazi - v postopku sprejemanja Strategije.

V sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Ankaran je bila načrtovana zaključna predstavitev procesa priprave CPS v okviru javne razprave, ki pa ni bila izvedena zaradi ukrepov iz naslova preprečevanja koronavirusne bolezni covid-19. 

Občanom in zainteresirani javnosti je na voljo za ogled virtualna zaključna predstavitev procesa priprave CPS, ki je pripravljena kot povzetek 1. in 2. faze priprave CPS in se zaključi s prikazanimi ukrepi. 

Vljudno vabljeni k ogledu predstavitveNamen predstavitve je seznanitev javnosti z glavnimi izsledki prve faze, v kateri so bili opredeljeni izzivi na področju načrtovanja prometne ureditve v občini Ankaran, ter predstavitev izoblikovanja vizija v besedi in sliki, kar je bilo skupaj z deležniki in občani izvedeno v okviru druge faze, temu pa je sledila izbira strateških ciljev, s katerimi so določena področja izboljšav in želenih sprememb. Z vizijo in strateškimi cilji je nakazana smer razvoja občine, kot si jo želijo deležniki in javnost. Da bodo cilji doseženi, so določeni ukrepi, ki bodo v pomoč pri premagovanju težav, identificiranih v analizi stanja. 

Celostna prometna strategija bo predstavljena tudi v obliki publikacije, ki bo na voljo v tiskani in elektronski obliki v novembru 2020.

Proces priprave so vodili sodelavci podjetja PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o. skupaj s projektno ekipo predstavnikov Občine Ankaran.