Javne razgrnitve

Slovenska prostorska zakonodaja v proces priprave prostorskih aktov umešča element javne razgrnitve. Javne razgrnitve namenjene najširši javnosti, ki se lahko s predlogom bodočega razvoja prostora, zastavljenem v prostorskem aktu, podrobno seznani ter ga s svojimi predlogi oz. pripombami tudi sooblikuje. Gre za pomemben element doseganja transparetnosti in vključenosti v razvoj lokalnega prostora.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki je v uporabi od 1. junija 2022, predvideva oziroma opredeljuje javno razgrnitev za strateške in izvedbene prostorske akte ter za lokacijske preveritve. 

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve ID LP št. 3183

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu je potekala oktobra 2022 (Foto: Jaka Ivančič)V času od 3. oktobra do vključno 18. oktobra 2022 bo v prostorih Občinske uprave Občine Ankaran, Regentova 2, potekala javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve ID LP št. 3183 za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu.

V času javne razgrnitve lahko podate pripombe na info@obcina-ankaran.si ali v knjigo pripomb v prostorih občine, Regentova 2. 

Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki: 

- Elaborat lokacijske preveritve za začasno rabo

Grafični del: 

Zapisnik javne predstavitve

Stališča do pripomb

Predstavitev strokovnih podlaga za pripravo OPPN Stanovanjska soseska Ankaran Hrib

Urbanistična zasnova - predlog (vir: Občina Ankaran, Sostudio z.o.o., Locus d.o.o.)4. 10. 2022 je potekala javna predstavitev strokovnih podlag za pripravo OPPN Stanovanjska soseska Ankaran Hrib.  

Strokovne podlage in javna predstavitev: