Turistična taksa

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju Zakon) dolžni pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

eTurizem: ključna vsebinska pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti

Novosti pri nočitveni turistični taksi

Z januarjem 2019 se je zaradi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma turistična taksa povišala. 

Polna taksa, ki vključuje nočitveno turistično in promocijsko takso, tako znaša 2,50 evra, polovična pa 1,25 evra.

S 1. januarjem 2019 nočitvena turistična taksa znaša 2,00 evra, poleg te pa se gostom, na podlagi ZSRT-1, dodatno zaračuna še t. i. promocijska taksa v višini 25 % zneska obračunane nočitvene turistične takse. Ponudniki nastanitvenih dejavnosti so tako s 1. januarjem 2019 gostom začeli obračunavati:

  • polno turistično takso: 2,00 evra na prenočitev na osebo z dodatno prišteto promocijsko takso v višini 0,50 evra, kar znese skupaj 2,50 evra na osebo na prenočitev,
  • polovično turistično takso: 1,00 evra na prenočitev na osebo z dodatno prišteto promocijsko takso v višini 0,25 evra, kar znese skupaj 1,25 evra na osebo na prenočitev.

Vsak ponudnik nastanitev, ki sprejema turiste na prenočevanje na območju Občine Ankaran, je dolžan do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, občini nakazati obračunano turistično takso.

Ponudnik je dolžan sam evidentirati in obračunavati takso. Če želi ponudnik dobivati informativne obračune, mora v Registru nastanitvenih obratov (RNO) izpolniti kontaktne podatke in v rubrikah Izvajalec nastanitvene dejavnosti/Kontaktni podatki ter Kontaktni podatki (v obeh rubrikah) vpisati elektronsko pošto. Opozarjamo pa, da je ponudnik dolžan sam obračunati in odvajati takso skladno z zakonom in odlokom tudi v primeru, če informativnega obračuna ne dobi.

Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjen: NAVODILA

Celoten odlok o turistični taksi na območju občine Ankaran, ki je stopil v veljavo s 1. 1. 2019, si lahko preberete na tej povezavi

Zakon prinaša tudi nekatere novosti na področju oprostitev turistične takse. Katere so te spremembe, lahko preverite na tej povezavi.

Poleg oprostitev plačila turistične takse, ki jih določa zakon, ki ureja spodbujanje turizma, so lahko plačila turistične takse oproščeni tudi udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost, skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije.
O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prejšnjega odstavka odloči z odločbo pristojni občinski organ, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu organu predložena najmanj 15 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:

  • podatke o organizatorju programa,
  • podroben opis programa,
  • dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi;
  • število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;
  • podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.

Vloga za oprostitev turistične takse


Pavšalna turistična taksa

Lastniki počitniškega stanovanja ali hiše plačajo turistično takso v pavšalnem letnem znesku, sorazmerno z obsegom ugodnosti in storitev, ki so na območju občine na voljo brezplačno. 

Novi Odlok o turistični taksi prinaša tudi spremembe na področju pavšalne turistične takse. Pavšalna turistična taksa se bo zaračunavala po novem sistemu, ki ga lahko preverite na tej povezavi, od leta 2020 dalje. 

Na podlagi novega zakona so v Odloku določene naslednje kategorije:

–           za stanovanjsko površino do 30 m2: 90,00 EUR,

–           za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 135,00 EUR,

–           za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 180,00 EUR,

–           za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 225,00 EUR,

–           za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 EUR.

Pavšalna turistična taksa se bo začela obračunavati po novem odloku leta 2020 za leto 2019. Leta 2019 bo taksa za 2018 obračunana skladno s starim odlokom, ki je dostopen tukaj.


Obveščamo vas, da je AJPES s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). Po novem bo dovolj, da boste predpisane podatke poročali le ENKRAT v aplikacijo eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini preko spletne aplikacije Turistična taksa (www.ttaksa.si), kot to izvajate sedaj. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobivala neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).

Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno