Celostna prometna strategija (CPS)

V okviru priprave Dolgoročnega razvojnega načrta Ankaranskega polotoka Občina Ankaran pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Ankaran. Gre za strateški dokument, namenjen doseganju ciljev Občine na področju urejanja prometa, s poudarkom na zagotavljanju kakovostnih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu ter spodbujanju uporabe trajnostnih oblik mobilnosti.

Občina Ankaran je vključena v evropski projekt priprave CPS. Sodobno razvojno načrtovanje zajema strateško programiranje upravljanja vseh naravnih, kulturnih, ekonomskih in prostorskih virov, načrtovanje Dolgoročnega razvoja Ankaranskega polotoka (prometna strategija je le ena od številnih poglavij občinskega načrtovanja) pa temelji na spodbujanju zdravega načina življenja, uvajanju energetske učinkovitosti, izvajanju prostorsko manj potratnih in okolju manj škodljivih dejavnosti, medsebojnem spoštovanju ter varovanju narave in morja. 

V okviru priprave Dolgoročnega razvojnega načrta Ankaranskega polotoka Občina Ankaran pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS) Občine Ankaran. Gre za strateški dokument, namenjen doseganju ciljev Občine na področju urejanja prometa, s poudarkom na zagotavljanju kakovostnih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu ter spodbujanju uporabe trajnostnih oblik mobilnosti. 

Pri dolgoročnem razvojnem načrtovanju Občina Ankaran oblikuje trajnostno strategijo tudi na področju prometa. Le-ta bo vplivala na povečanje varnosti v prometu, izboljšala bo učinkovitost javnega prometa, spodbujala pešačenje in kolesarjenje, posledično pa zmanjšala negativne vplive na okolje ter na onesnaženje zraka, s čimer bo pomembno izboljšala kakovost bivanja v občini. Strateški dokument, ki se pripravlja v sodelovanju z družbo PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o., predstavlja podlago za dostop do sredstev Evropske skupnosti, saj pri njem sodelujeta tudi SID banka, d.d., in Evropska investicijska banka (European Investment Bank), ki bosta omogočili pridobivanje in koriščenje evropskih sredstev

Prikaz izdelave Celostne prometne strategije:


Cilji CPS:

 • Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja.
 • Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov hoje. 
 • Oblikovanje potencialov za izkoriščanje potencialov kolesarjenja. 
 • Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa. 
 • Sprememba potovalnih navad občanov.
Priprava CPS temelji na podlagi več strateških dokumentov Občine Ankaran, ključni so: 

 • strateški del Občinskega prostorskega načrta - OPN (zasnova prometnega omrežja), 
 • Prometni načrt kot strokovna podlaga OPN, 
 • Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič, 
 • Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (DPN), 
 • regijska CPS v pripravi,
 • rezultati CPS analiz in dolgoletne izkušnje pripravljavca CPS (PNZ d.o.o).

Projekt CPS Občine Ankaran med drugim odlikuje participativni pristop, ki predvideva vključevanje prebivalcev, ključnih deležnikov in širše javnosti v vseh štirih fazah ter na tak način pomembno prispeva k uspešnemu oblikovanju in udejanjanju prometne strategije.