Racionalno zagotavljanje ciljev (2. faza) CPS

Namen 2. faze priprave celostne prometne strategije (CPS) občine Ankaran je na podlagi orisa želenega stanja (vizije) in zastavljenih prioritet (strateških ciljev) prometnega razvoja izbrati ukrepe za uresničevanje zastavljene vizije.

Vizija celostne ureditve prometa Občine Ankaran v letu 2030: ZELENI POLOTOK. MODRA ODLOČITEV. 


Občina Ankaran bo omogočala visoko kakovost bivanja, kar bo zagotavljala s kvalitetno oblikovanim in programsko bogatim življenjskim prostorom, ponudbo kakovostnih delovnih mest in ohranjanjem naravne in kulturne dediščine. V prijazno in prijetno obmorsko občino v objemu narave in z visoko ravnjo storitev bodo ljudje radi prihajali ter se z veseljem vedno znova vračali.

Vizija preureditve obstoječe pristaniške infrastrukture Cilji CPS in strateške usmeritve prostorskega razvoja občine so postavljeni na osnovi temeljitega pregleda obstoječih strateških dokumentov oz. njihovih ciljev (urbanistični načrt, krajinska osnova, prostorski razvojni scenarij, strokovne podlage, prometni načrt in OPN) ter po izvedbi delavnic in javnih razprav, kjer so se določile prioritete in načrti za Ankaran v prihodnosti. 

Vizija preureditve prometa na Železniški cestiStrateške usmeritve prostorskega razvoja sledijo ciljem trajnostne mobilnosti: razvijanje turizma s posodabljanjem kolesarskih in pešpoti, zagotavljanje dostopnosti do centralnih in družbenih dejavnosti ter zelenih površin, urejanje javnih prostorov in povezovanje vseh prometnih sistemov. Projekt CPS Občine Ankaran, ki ga odlikuje participativni pristop, zasleduje želje prebivalcev, ki najvišje uvrščajo varnost pešcev in kolesarjev, čisti zrak, zdravje in počutje ter splošno zadovoljstvo. 

Vizija preureditve promenade v centralnem delu V okviru CPS so pripravljene tudi vizualizacije oz. slikovni prikazi idejnih rešitev trajnostnega načrtovanja prometa oz. prometnega razvoja Ankarana, ki bo prebivalcem in obiskovalcem občine ponujal bolj učinkovite, vključujoče, okolju in zdravju prijazne oblike potovanja po občini in širše. Vizualizacije so na ogled postavljene tudi v večnamenskem prostoru Občinske uprave (Regentova 2). 

Vizualizacija preureditve ureditev ulicObčani so v okviru 2. faze na dom prejeli drugo zloženko CPS, ki je vizualizacije predstavila vsem občanom. Zloženka je na voljo tukaj