Zagon procesa (1. faza CPS)

Projekt CPS Občine Ankaran med drugim odlikuje participativni pristop, ki predvideva vključevanje prebivalcev, ključnih deležnikov in širše javnosti v vseh štirih fazah ter na tak način pomembno prispeva k uspešnemu oblikovanju in udejanjanju prometne strategije.

V 1. fazi priprave CPS Občine Ankaran "ZAGON PROCESA" so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

Delavnica CPS - "Kako promet vpliva na nas, kakovost bivanja in gospodarstvo" 

4. junija 2020 je potekala prva delavnica v okviru priprave CPS z naslovom »Kako promet vpliva na nas, kakovost bivanja in gospodarstvo«, namenjena deležnikom, prepoznanim kot ključnim v fazi priprave strategije. Namen delavnice je bil seznanitev članov delovne skupine s projektom CPS, soočenje pogledov o vplivu prometa na prebivalstvo, kakovost bivanja in gospodarstvo ter analiza poglavitnih težav, povezanih s širšim prometnim sistemom v Občini Ankaran, določitev poglavitnih prednosti in slabosti različnih oblik prometnega sistema ter skupno preverjanje morebitnih dodatnih izzivov in priložnosti. Pripravljavec CPS je prisotne seznanil z dosedanjimi izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi ter pričakovanim časovnim okvirjem celega projekta. Spregovoril je tako o težavah prometnega sistema v občini Ankaran kot tudi o potrebah, željah ter pričakovanjih na področju prometa.

Sledila je razprava o vplivih prometa na družbo in oblikovanje nabora ter glasovanje o ključnih prometnih težavah v Ankaranu. Kakovostna razprava o glavnih prednostih in slabostih dosedanjega pristopa z vidika uporabnikov je izvajalcu projekta podala neposredne informacije o stanju prometa v Ankaranu.

Anketa o prometu in javnih površinah v Občini Ankaran ter izvedba intervjujev

Konec maja 2020 so gospodinjstva v Občini Ankaran v svoje nabiralnike prejela anketne vprašalnike z vsebino o prometu in javnih površinah, s katerimi je želela Občina Ankaran pridobiti čim več mnenj, predlogov in pobud glede prometa za potrebe priprave CPS tudi neposredno od občanov. Anketni vprašalnik je bil objavljen tudi na spletni strani občine www.občina-ankaran.si. Poleg anketnih vprašalnikih so s člani razširjene delovne skupine izvedeni tudi poglobljeni intervjuji. 

Informacije, pridobljene z anketami in delavnicami, bodo v največji možni meri upoštevane pri izdelavi kakovostne prometne strategije kraja. 

Javna obravnava izdelave CPS 

Prva javna obravnava v okviru projekta izdelave CPS Občine Ankaran je potekala 18. junija 2020; v luči varovanja zdravja ter priporočil NIJZ je potekala v virtualni obliki. Na ogled je bila video predstavitev procesa priprave CPS, občani in zainteresirana javnost pa so imeli možnost vključitve v proces javne razprave prek oddaje svojega mnenja, vprašanj in pobud neposredno izvajalcu CPS, ki je bil prisoten v času obravnave kot tudi še nekaj dni zatem. Več o poteku virtualne javne razprave je na ogled tukaj

 Izdaja zloženke 

Junija 2020 je Občina Ankaran izdala prvo predstavitveno zloženko o CPS, njenih ciljih in usmeritvah. 

Zloženka - predstavitev CPS julij 2020